Związek Kynologiczny

Oddział w Przemyślu

Wystawa Psów Rasowych.

37-700 Przemyśl
ul. Lwowska 7a
tel.fax. 16 678-85-82
e-mail: zkwpoprzemysl@op.pl

Związek Kynologiczny 
w Polsce
Oddział
w Przemyślu


Drodzy wystawcy,

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Przemyślu gorąco zaprasza Państwa do wzięcia udziału
w Wystawie Psów Rasowych.

Dear exhibitors,
Kennel Club in Poland Branch in Przemyśl 
warmly invites you to take part
in the Dog Show.

POLE OBOWIĄZKOWE *


Wystawa / Exhibition


Dane hodowcy i właściciela psa. / Data on the breeder and dog owner.

Dane wystawcy 1. / Exhibitor details 1.


Dane wystawca 2. / Exhibitor details 2.


Dane zgłaszanego psa. / Reported dog's details.

 PRZYDOMEK PO NAZWIE / SURFACE BY NAME   PRZYDOMEK PRZED NAZWĄ / SURFACE BEFORE THE NAME 

 PIES / DOG   SUKA / BITCH 

 NIECIĘTE / NOT CUT   CIĘTE / CUT 

 NIECIĘTY / NOT CUT   CIĘTY / CUT 

Uwaga !  Numer rodowodu (PKR) wymagany jest dla wszystkich psów, z wyjątkiem klasy szczeniąt i młodzieży, gdzie dopuszczalna jest adnotacja "w przygotowaniu".
Warning ! Pedigree number (PKR) is required for all dogs, except puppy and junior class, where an endorsement "in preparation" is allowed.

Uwaga ! Zgłaszając psa/sukę do klasy championów należy przesłać listem, faxem kserokopię dyplomu, zaś do klasy użytkowej kserokopię certyfikatu użytkowości wydanego przez Zarząd Główny ZKwP (dotyczy wszystkich ras uprawnionych przez FCI do startu w klasie użytkowej). Zgłoszenia bez ww. załączników zostaną umieszczone w klasie otwartej. Please send by fax or e-mail a xerox copy of the diplomas/certificate.

Uwaga ! W katalogu zostaną umieszczone wyłącznie tytuły (Champion, Zwycięzca Klubu, Polski, Europy, Świata; wyszkolenie) potwierdzone kserokopią odpowiedniego dyplomu, przesłanego listem, faxem.


 

UWAGA BARDZO WAŻNE!
Oświadczam, że: znany jest mi regulamin wystawy i zobowiązuję się do niego zastosować; ponoszę odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez mojego psa/sukę; mam opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, zgłaszany pies/suka jest zarejestrowany w oddziale ZKwP.
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w katalogu wystawy i na stronie ZKwP oddział w Przemyślu.
ATTENTION VERY IMPORTANT!
I declare that: I am familiar with the exhibition regulations and I undertake to comply with it; I am responsible for any damage caused by my dog / bitch; I have paid membership fee for the current year, the registered dog / bitch is registered in the branch of the Polish Composers' Union.
I agree to place my data in the exhibition catalog and on the ZKwP website, branch in Przemyśl
.

PROSZĘ DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ E-MAILA / PLEASE CHECK THE EMAIL CORRECTLY CAREFULLY
(proszę wpisać tylko jeden adres - na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji psa na wystawę  - Please enter only one address - this address will receive confirmation of registration ).

Problem z wysłaniem pojawia się gdy:                              The problem with sending occurs when:
1. system zawirusowany - sprawdzić,                                a virus-infected system - check
2. przeglądarka nieaktualizowana - zaktualizować,         browser not updated - update,
3. przeglądarka nie obsługuje formularzy - użyć innej,   the browser does not support forms - use a different
4. nieaktualny system  - użyć najnowszą wersję               outdated system - use the latest system

Przepisz znaki z rysunku do pola obok. Enter the characters from the drawing into the box.

  Odśwież Captcha  
 

 
Free Joomla Templates from JoomlaShack.com