Związek Kynologiczny

Oddział w Przemyślu

Formularz zgłoszeniowy Młody Prezenter pl/en

37-700 Przemyśl
ul. Lwowska 7a
tel.fax. 16 678-85-82
skr. Poczt. 127
e-mail: zkwpoprzemysl@op.pl

Związek Kynologiczny

w Polsce Oddział

w Przemyślu

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU MŁODY PREZENTER

APPLICATION FOR THE YOUNG PRESENTER COMPETITION

 

POLE OBOWIĄZKOWE *

Zgłaszam do udziału w konkursie "Młody Prezenter" (nazwisko i imię dziecka) / Junior Handling (full names child's)

Adres (Kod ulica miejscowość) / Adrss (zip cod street city)

Dolna granica wieku to ukończone w dniu wystawy 9 lat. Górna granica wieku to koniec roku kalendarzowego w którym prezenter ukończył 18 lat. Prezenter zmienia grupę wiekową z początkiem roku kalendarzowego, następującego po koku w którym ukończył 14 lat.
The minimum age limit is 9 years completed on the day of the exhibition. The upper age limit is the end of the calendar year in which the presenter turned 18. The presenter changes the age group at the beginning of the calendar year following the step in which he is 14 years old.
 9 - 13   14 - 18 

Pies może być zgłoszony tylko do konkursu Młody Prezenter, ale musi odpowiadać tym samym warunkiem, jak przy zgłoszeniu na Wystawę. Nazwiska wszystkich uczestników konkursu oraz dane zgłoszonych psów muszą być ujęte w katalogu.
The dog can only be entered for the Young Presenter competition, but must comply with the same condition as when entering the Exhibition. The names of all participants in the competition and the details of the dogs entered must be included in the catalog.

  Odśwież Captcha  
 

 
Joomla Templates: from JoomlaShack.com